RIKTLINJER

Pallco vill hjälpa till att bevara vår miljö genom att våra åtgärder påverkar miljön. Som underleverantör tillverkar vi produkter av stål och aluminium. Detta är material som om det behandlas korrekt kommer att ha ett långt liv, vilket ger oss ett övergripande ansvar för långsiktigt miljötänkande. Miljöpåverkan måste ses i sin helhet och omfatta alla länkar. Vi måste tänka "ett steg", det vill säga: "Vad påverkar mina åtgärder och valmöjligheter på vår miljö. Det är företagsledningen och alla medarbetares gemensamma ansvar och en skyldighet att följa denna policy. Genom att utnyttja vår kunskap och erfarenhet förbättrar vi ständigt våra miljöansträngningar. Alla medarbetares engagemang och färdigheter behövs i arbetet för en bättre miljö.

 

Med tanke på miljön ska utsläpp och buller från anläggningar och fordon begränsas så långt som möjligt inom ramen för det som är rimligt med tanke på teknik och lönsamhet. Lagstiftning betraktas som minimikrav i verksamheten. Utnyttjande av råvaror och energi måste vara så effektivt som möjligt och sträva efter att minska avfallet under hela produktionscykeln. Val av leverantör och entreprenör med hänsyn till miljöaspekter. Miljöalternativ måste väljas före andra, förutsatt att de uppfyller de nödvändiga kraven på kvalitet och lönsamhet.

Destruktion och bortskaffande av avfall ska endast ske om återvinning eller återanvändning inte är lämplig. Miljöaspekten måste beaktas vid utveckling av nya produkter samt investeringar och förvärv av anläggningar. Vi tar hänsyn till resultat från forskning och utveckling i vårt fortsatta miljöarbete. Vi är öppna och objektiva att rapportera om miljöfrågor som påverkar företaget.

Adress:

Pallco AB. Forngatan 25, 574 50  Ekenässjön

Telefon: +46 383 - 348 00. E-mail: info@pallco.se

Besök:

Forngatan 27

574 50  Ekenässjön